Thẻ: Hệ thống Munsell để phân biệt màu

Nghệ thuật chiếu sáng

Sự nhìn màu trong thiết kế chiếu sáng nghệ thuật

 sự nhìn màu:Năm 1756, M. V. Lomonoxov là người đầu tiên nói rằng trong mắt người có ba loại tế bào cảm thụ màu của ánh sáng: loại trội với màu đỏ, loại trội với màu lục và loại trội với màu xanh da trời. Từ đó ông đưa ra lý thuyết ba màu của …