Thẻ: bài học kinh nghiệm

Nghệ thuật chiếu sáng

Bài học kinh nghiệm về thiết kế chiếu sáng nghệ thuật

      Ánh sáng thật thiết yếu trong quá trình nhận biết thế giới xung quanh của con người vì thế giới đồ vật chỉ hiện ra trước mắt con người khi chúng được chiếu sáng. Nói một cách khác, dưới hiệu quả ánh sáng thông qua thụ cảm thị giác (sự nhìn con …