Nghệ thuật chiếu sáng

Chiếu sáng sân tennit, bóng chuyền, bóng rổ

Chiếu sáng sân tennìt
– Phạm vi chiếu sáng: Phạm vi chiếu sáng sân tennít bao gồm toàn bộ phần mặt sân sử dụng để thi đấu được giới hạn bởi hàng rào hoặc khán đài. Trong quá trình tính toán, đo đạc và đánh giá chỉ tiêu độ rọi trên mặt sân và hệ số đồng đều của độ rọi, diện tích chiếu sáng của sân được quy định theo hình vẽ 4.4.
– Độ rọi ngang trung bình trên mặt sân và hệ sô đồng đều của độ rọi không được nhỏ hơn các giá trị được quy định trong bảng 4.17.

 

Ghi chú:
+ Un – hệ sô’ đồng đều theo phương ngang của độ rọi.
+ En(tb) – giá trị độ rọi ngang trung bình trên mặt sân (lx).
+ Các sân phục vụ mục đích tổ chức thi đấu có quay truyền hình mầu cần được chiếu sáng theo tiêu chuẩn.
– Bố trí cột đèn chiếu sáng: Bố trí cột đèn chiếu sáng cho các sân ten nít đơn, sân đôi hoặc nhiều sân liên tục không có hàng rào ngăn cách giữa các sân.
– Cao độ đặt đèn: Độ cao của cột đèn và thiết kế dàn đèn phải được tính toán sao cho cao độ của đèn thấp nhất không được nhỏ hơn giá trị quy định trong bảng 4.18.

 

+ Các kích thước Hj, H2, L được xác định theo hình 4.5.

– Thiết bị chiếu sáng: thiết bị sử dụng cho chiếu sáng sân ten nít phải là đèn pha với chủng loại được lựa chọn theo tiêu chuẩn quy định trong bảng 4.19.

Hình 4.5. Cao độ đặt đèn và khoảng cách chiếu sáng sân ten nít

Chiếu sáng sân bóng chuyển – bóng rổ – cầu lông – Phạm vi chiếu sáng:
Phạm vi chiếu sáng sân bóng chuyền – bóng rổ – cầu lông bao gồm toàn bộ phần mặt sân được sử dụng để thi đấu. Trong quá trình tính toán, đo đạc và đánh giá chỉ tiêu độ rọi trên mặt sân và hệ số đồng đều của độ rọi, diện tích chiếu sáng của sân được quy định theo hình 4.6.
Hình 4.6. Diện tích đo đạc và tính toán chiếu sáng sân bóng chuyền – bóng rổ – cầu lông.
Độ rọi ngang trung bình trên mặt sân và hệ số đồng đều của độ rọi không được nhỏ hơn các giá trị được quy định
Cao độ đặt đèn:
Độ cao của cột đèn và thiết kế đèn phải được tính toán sao cho cao độ của đèn thấp nhất không được nhỏ hơn giá trị quy định

Ghi chú:
+ H| – cao độ của đèn thấp nhất cho trường hợp sân thi đấu.
+ H2 – cao độ của đèn thấp nhất cho trường hợp sân luyện tập.
+ L – khoảng cách chiếu sáng.
+ Các kích thước Hl? H2, L được xác định
Thiết bị chiếu sáng:
Thiết bị sử dụng cho chiếu sáng sân bóng chuyền – bóng rổ – cầu lông phải là đèn pha với chủng loại được lựa chọn theo tiêu chuẩn quy định

Ghi chú:
+ Phân loại phân bố ánh sáng của đèn pha theo phụ lục 1. + Os Đèn có thể sử dụng cho chiếu sáng phụ trợ;
+ ĨH ĨH Đèn ưu tiên sử dụng cho chiếu sáng chính.