Nghệ thuật chiếu sáng

Chiếu sáng bể bơi ngoài trời

Phạm vi chiếu sáng: Phạm vi chiếu sáng bể bơi bao gồm toàn bộ phạm vi bể bơi và khu vực xung quanh được giới hạn bởi hàng rào hoặc khán đài.
Độ rọi trung bình trong phạm vi chiếu sáng của bể bơi và hệ số đồng đều của độ rọi không được nhỏ hơn các giá trị quy định trong bảng 4.23:

Ghi chú:
+ Phân loại hình thức thi đấu xem mục 4.4.2.2.
+ Un – hệ số đồng đều theo phương ngang của độ rọi.
+ En (tb) – giá trị độ rọi ngang trung bình trên mặt nước hoặc mặt sàn quanh bể bơi (lx).
Trường hợp có sự khác nhau về cao độ giữa mặt nước và mặt sàn quanh bể bơi thì độ rọi ngang được đo kiểm và tính toán tại cao độ mặt sàn quanh bể bơi sát với mặt nước.
+ Tiêu chuẩn độ rọi đứng trung bình chỉ áp dụng cho các bể bơi có cầu nhẩy phục vụ thi đấu và biểu diễn.
+ Ed (tb) – độ rọi đứng trung bình tại cao độ nơi diễn ra các động tác biểu diễn trên không của vận động viên hướng về phía hai bên bể bơi.
+ Các bể bơi ngoài trời phục vụ mục đích tổ chức thi đấu có quay truyền hình mầu cẩn được chiếu sáng theo tiêu chuẩn quy định.
Bô trí cột đèn chiếu sáng:
Tùy theo hình dạng, kích thước của các bể bơi mà có thể lựa chọn các phương án bố trí cột đèn chiếu sáng khác nhau để đảm bảo không xuất hiện các khoảng tối trong phạm vi cần chiếu sáng.
Cao độ đặt đèn:
Độ cao của cột đèn và thiết kế dàn đèn phải được tính toán sao cho cao độ của đèn thấp nhất không được nhỏ hơn giá trị quy định trong bảng 4.24:

 

 

Thiết bị chiêu sáng:
Thiết bị sử dụng cho chiếu sáng bể bơi ngoài trời phải là đèn pha với chủng loại được lựa chọn theo tiêu chuẩn quy định trong bảng 4.25:

Ghi chú:
– Phân loại phân bố ánh sáng của đèn pha theo phụ lục 1.
– Đèn có thể sử dụng cho chiếu sáng phụ trợ.
– Đèn ưu tiên sử dụng cho chiếu sáng chính.

Hình 4.8. Cao độ đặt đèn chiếu sáng bể bơi ngoài trời

4.5.10. Chiếu sáng phục vụ truyền hình mầu
Chiếu sáng sân thi đấu: Độ rọi trung bình và hệ số đồng đều của độ rọi trên sân phải đáp ứng điều kiện quy định trong bảng 4.26.

 

Ghi chú:
+ Ed(tb) – độ rọi đứng trung bình tại cao độ 1,5m trên mặt sân hướng về phía có camera chính. + En(tb) – độ rọi ngang trung bình trên mặt sân.
+ Hệ số đồng đều của độ rọi đứng Ưd được tính theo công thức:

trong đó:
Ud – hệ sô’ đồng đều của độ rọi trên mặt phẳng đứng;
Ed(min) – giá trị độ rọi đứng nhỏ nhất tại cao độ 1,5m trên mặt sân (lx); Ed(max) – giá trị độ rọi đứng lớn nhất tại cao độ l,5m trên mặt sân (lx).
+ Hệ số đồng đều của độ rọi ngang Un được tính theo công thức:

trong đó:
Un – hệ số đồng đều theo phương ngang của độ rọi En(min) – giá trị độ rọi ngang nhỏ nhất trên mặt sân (lx). En(max) – giá trị độ rọi ngang lớn nhất trên mặt sân (lx).
Chiếu sáng khán đài: Độ rọi trung bình trên mặt phẳng đứng của khán đài tại vị trí tiếp giáp với sân thi đấu hướng về phía bố trí camera chính không được nhỏ hơn 250 lx.
Nguồn cấp điện: Trong trường hợp hệ thống chiếu sáng sử dụng nguồn sáng là các loại bóng đèn phóng điện, nguồn cấp cho hệ thống chiếu sáng phải là nguồn điện 3 pha và các đèn phải được nối phân đều cả 3 pha.
Nguồn sáng: Nguồn sáng (bóng đèn) sử dụng trong chiếu sáng phục vụ truyền hình mầu phải có nhiệt độ mầu và chỉ số truyền đạt mầu đáp ứng các điều kiện quy định trong bảng 4.27: